Thanh niên hết tiền vẫn đi coi Doctor Strange

Đến lúc hết tiền nhưng Doctor Strange lại đang chiếu và thế là đi xem, lại còn xem 3D và còn xem vào cuối tuần nữa nên cũng có những điểm sơ qua như sau: Continue reading